Chat with us, powered by LiveChat

Login

DAFTAR
CONTACT US
Terms & Conditions 2017-06-19T10:09:09+00:00
Selamat datang ke 7elevenbet | Kasino Dalam Talian Terpelihara Malaysia
Mendaftar dan bermain SCR888 Mobile, menikmati promosi yang bernilai. Deposit-70-Get-MYR110.
Nikmati Bonus Reload Tanpa Had 20% setiap hari dari pukul 7 malam hingga 11 malam.
Lebih banyak tawaran di sini, hanya untuk anda !!

Terma dan Syarat

Laman ini mengandungi maklumat menjelaskan hak-hak anda untuk mengakses dan menggunakan laman web 7elevenbet itu.

Perjanjian ini (“Perjanjian”) perlu dibaca oleh anda secara keseluruhan sebelum penggunaan perkhidmatan 7elevenbet atau produk. Sila ambil perhatian bahawa Perjanjian itu menjadi suatu perjanjian yang mengikat secara undang-undang antara anda dan Cube Limited (dirujuk di sini sebagai “7elevenbet“, “kita” atau “kami”) yang memiliki dan mengendalikan laman Internet yang ditemui di 7elevenbet (“Laman”)

Sebagai tambahan kepada Terma & Syarat-syarat Perjanjian ini, sila semak Dasar Privasi kami dan mana-mana peraturan, polisi dan terma dan syarat yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang terdapat di Laman seperti yang disiarkan di laman web ini dari semasa ke semasa, yang dimasukkan di dalam ini dengan merujuk, bersama-sama dengan apa-apa dasar-dasar lain yang anda mungkin dimaklumkan oleh kami dari semasa ke semasa.

Dengan mengklik butang “Submit semasa pendaftaran akaun” butang di bawah dan menggunakan Perisian tersebut (seperti yang ditakrifkan di bawah) anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini bersama-sama dengan Polisi Privasi dan mana-mana kaedah lain yang berhubungan dengan permainan dan promosi boleh didapati sebagai setiap boleh dikemaskini atau diubahsuai dari semasa ke semasa mengikut peruntukan di bawah. Anda seterusnya mengakui bahawa kegagalan anda untuk mematuhi perjanjian ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan, penutupan, pelucuthakan dana dan / atau tindakan undang-undang terhadap akaun anda seperti yang dianggap sesuai dan lebih khusus terperinci di bawah.

Akses kepada dan penggunaan 7elevenbet kedua-duanya dalam Isle of Man dan antarabangsa disediakan oleh Cube Limited pada syarat-syarat berikut:

  • Dengan menggunakan 7elevenbet anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat ini, yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta pada penggunaan pertama anda 7elevenbet. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua syarat-syarat berikut, sila tidak mengakses, menggunakan dan / atau menyumbang kepada 7elevenbet.
  • 7elevenbet boleh menukar syarat-syarat ini dari semasa ke semasa dan supaya anda perlu menyemak syarat-syarat ini dengan kerap. Anda terus menggunakan 7elevenbet akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat yang telah dikemaskini atau dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan, anda perlu berhenti menggunakan laman web ini. Jika terdapat apa-apa percanggahan antara terma dan syarat-syarat tempatan tertentu yang terdapat di bahagian lain pada 7elevenbet kemudian harus diamalkan;

Anda bersetuju untuk menggunakan 7elevenbet untuk tujuan yang sah dan dengan cara, yang tidak melanggar hak-hak, membataskan atau menyekat penggunaan dan kenikmatan orang lain daripada 7elevenbet. tingkah laku yang dilarang termasuk mengganggu atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada mana-mana orang, menghantar kandungan lucah atau kesat atau mengganggu aliran biasa dialog dalam 7elevenbet.

“GAMES” ertinya sistem permainan Internet yang boleh diakses dan / atau yang ditawarkan di laman web ini;

“Peranti (s)” ertinya apa-apa peranti capaian aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon bimbit, pembantu digital peribadi, telefon PDA digunakan untuk penggunaan dan akses kepada laman dan penyertaan dalam Perkhidmatan;

“Maklumat” ertinya maklumat yang disediakan di laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada keputusan, statistik, data sukan, kemungkinan dan data pertaruhan;

“Perisian” ertinya mana-mana program komputer, fail data atau sebarang kandungan lain yang diperlukan untuk dipasang pada peranti anda untuk membolehkan anda untuk menggunakan, akses dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan untuk tujuan menggunakan, mengakses dan mengambil bahagian dalam perkara di atas pada laman web melalui peranti anda;

“Perkhidmatan” ertinya Perisian dan Permainan bersama-sama

7elevenbet dilesenkan dan oleh itu dikawal selia untuk beroperasi sportsbook dalam talian dan kasino melalui media elektronik secara global di bawah permit dari Isle of Man dan Kahnawake, Kanada. Walaupun ia dimaksudkan bahawa sportsbook dalam talian dan kasino akan beroperasi di bawah (lesen 7elevenbet ini), 7elevenbet berhak untuk menukar mana-mana operasi perniagaan untuk bidang kuasa yang lain pada bila-bila.

Tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di sini 7elevenbet geran anda hak peribadi, tidak boleh dipindahmilik dan tidak eksklusif untuk menggunakan Perisian 7elevenbet, untuk mengakses maklumat di laman web 7elevenbet melalui Device (s) dan untuk memainkan Permainan didapati.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang boleh diakses kepada anda adalah sebahagian daripada Perkhidmatan dan adalah hakmilik 7elevenbet dan / atau pemberi lesen kami, dan anda tidak mendapat apa-apa hak untuk Perisian tersebut. Perisian dilesenkan kepada anda oleh 7elevenbet untuk kegunaan peribadi peribadi anda. Sila ambil perhatian bahawa Perisian itu bukan untuk digunakan oleh (i) individu di bawah umur 18 tahun, (ii) individu di bawah umur menurut undang-undang dalam bidang kuasa mereka, dan (iii) individu yang menghubungkan kepada laman web ini dari bidang kuasa dari mana ia adalah menyalahi undang-undang untuk berbuat demikian. 7elevenbet tidak dapat mengesahkan kesahihan Perkhidmatan dalam setiap bidang kuasa dan adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengesahkan perkara itu.

7elevenbet tidak bertanggungjawab untuk ketepatan, kesempurnaan atau up-to-datedness daripada perkhidmatan yang disediakan, untuk hasil contoh yang disediakan di Laman ini. 7elevenbet juga tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan livescores, statistik dan keputusan pertengahan di dalam menjalankan pertaruhan.

7elevenbet berhak pada bila-bila masa untuk meminta daripada bukti yang anda umur dalam usaha untuk memastikan bahawa kanak-kanak yang tidak menggunakan Perkhidmatan. Kami mempunyai lebih hak untuk menggantung atau membatalkan akaun anda dan tidak termasuk anda, secara sementara atau tetap, daripada menggunakan Perkhidmatan jika bukti yang memuaskan mengenai umur tidak diberikan atau jika kita mengesyaki bahawa anda adalah di bawah umur.

Kod, struktur Software dan organisasi dilindungi oleh hak cipta, rahsia perdagangan, harta intelek dan hak-hak lain. Anda tidak boleh:

Menyalin, mengedar, menyiarkan, kejuruteraan berbalik, menyusun semula, menyahpasang, mengubah suai, atau menterjemahkan Perisian atau membuat apa-apa percubaan untuk mengakses kod sumber untuk mewujudkan karya derivatif kod sumber Perisian, atau selainnya;

Menjual, menyerahkan, mengeluarkan lesen kecil, pemindahan, mengedar atau menyewa Perisian;

Perisian dengan mana-mana pihak ketiga melalui rangkaian komputer atau selainnya;

Mengeksport Perisian kepada mana-mana negara (sama ada dengan cara fizikal atau elektronik) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada 7elevenbet; atau

Menggunakan Perisian dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkaitan, (setiap yang di atas adalah “Penggunaan yang tidak dibenarkan”).

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan suruhanjaya itu oleh anda terhadap sebarang Penggunaan yang tidak dibenarkan. Anda hendaklah memberitahu 7elevenbet sebaik sahaja menyedari suruhanjaya itu oleh mana-mana orang apa-apa yang tidak dibenarkan Penggunaan dan hendaklah memberi 7elevenbet bantuan yang munasabah dengan apa-apa siasatan yang dijalankan olehnya memandangkan maklumat yang diberikan oleh anda dalam hal ini.

Istilah “7elevenbet“, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan / atau nama dagangan yang digunakan oleh 7elevenbet di Laman ini dari semasa ke semasa (“Tanda dagangan”), adalah tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan / atau nama dagang 7elevenbet atau daripada syarikat-syarikat kumpulan dan / atau pemberi lesennya, dan entiti ini menyimpan semua hak untuk cap dagangan tersebut. Di samping itu, kandungan lain di Laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Perisian, imej, gambar, grafik, gambar, animasi, video, muzik, audio dan teks (“Kandungan Laman”) milik 7elevenbet atau salah satu yang syarikat-syarikat kumpulan dan / atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh hak cipta dan / atau harta intelek lain atau hak yang lain. Anda dengan ini mengakui bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan dan Tapak yang anda tidak mendapat sebarang hak dalam Kandungan laman web ini, atau mana-mana bahagiannya. Dalam apa jua keadaan mungkin anda menggunakan kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis 7elevenbet terlebih dahulu atau mengikut apa-apa undang-undang berkenaan dari semasa ke semasa bagi perlindungan Harta Intelek 7elevenbet.

Anda memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini seperti yang dipinda dan / atau dipinda oleh 7elevenbet dari semasa ke semasa. 7elevenbet berhak untuk meminda Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila. Jika kita membuat pengubahsuaian dan / atau pindaan itu kami akan meletakkan notis tentang perubahan tersebut di Laman ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma & Syarat dan Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda bersetuju dengan mereka dan anda terus menggunakan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang pindaan dan / atau pengubahsuaian kepada Perjanjian.

Apa-apa pertaruhan sebelum waktu pindaan dan / atau pengubahsuaian akan tertakluk kepada Terma & Syarat yang sedia ada. Apa-apa pertaruhan selepas zaman pindaan dan / atau pengubahsuaian akan tertakluk kepada Terma & Syarat berubah. Sekiranya pengubahsuaian tidak boleh diterima kepada anda, satu-satunya jalan anda adalah untuk menamatkan Perjanjian ini.

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan, anda memberi jaminan dan berjanji bahawa anda tidak boleh menggunakan atau mengakses laman web ini, Perkhidmatan, Perisian dan Maklumat untuk sebarang tujuan menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau yang dilarang oleh atau melanggar perjanjian. Khususnya (dan sebagai tambahan kepada semua perwakilan lain dan waranti yang dinyatakan dalam Perjanjian) anda menjamin dan berjanji sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan bahawa:

Anda tidak terhad oleh kapasiti undang-undang terhad;

Anda bertindak dalam kapasiti perundangan kamu dan bukan bagi pihak orang atau syarikat lain;

Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan adalah atas budi bicara anda dan risiko;

Anda belum disahkan atau diklasifikasikan sebagai penjudi kompulsif;

Anda lebih daripada 18 tahun atau umur majoriti dalam bidang kuasa anda, mengikut mana yang lebih besar ke atas;

Anda bersetuju bahawa anda dikehendaki untuk memberikan kami butiran peribadi tertentu tentang diri anda (termasuk butir-butir mengenai kaedah pembayaran anda) untuk tujuan menggunakan Perkhidmatan. kawalan kami maklumat yang diberikan oleh anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami;

Anda semata-mata bertanggungjawab bagi apa-apa cukai yang dikenakan yang mungkin perlu dibayar atas kemenangan dibayar kepada anda;

Anda menggunakan Laman ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda hanya dibenarkan untuk taruhan untuk hiburan peribadi anda;

Anda bukan seorang pemastautin Hong Kong, Belanda, Filipina, Singapura, Switzerland, Taiwan, Turki atau Amerika Syarikat .;

Anda mengakui risiko yang mungkin kehilangan wang yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan dan Tapak dan 7elevenbet yang tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian itu;

Deposit anda tidak berasal daripada aktiviti haram atau jenayah;

Anda tidak akan menjalankan aktiviti-aktiviti menyalahi undang-undang jenayah atau lain-lain melalui mana-mana akaun yang dibuka dengan kami dan anda tidak boleh membenarkan orang lain untuk menggunakan akaun taruhan anda dan Perkhidmatan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang terpakai kepada anda atau kami;

Anda bersetuju untuk memastikan akaun anda nama dan kata laluan rahsia dan sulit dan tidak membenarkan sesiapa sahaja untuk menggunakannya. Jika anda salah letak, lupa, atau kehilangan nama akaun atau kata laluan anda, anda perlu memaklumkan jabatan khidmat pelanggan kami dengan segera. butiran keselamatan baru maka akan diperuntukkan kepada anda;

Anda akan memastikan kerahsiaan akaun anda dan log-in. Apa-apa pertaruhan dibuat pada 7elevenbet mana nama pengguna dan kata laluan telah digunakan akan dianggap sebagai sah;

Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan, Laman, Perisian atau Maklumat dalam apa-apa cara yang boleh mengganggu ketersediaan mereka kepada orang lain;

Anda tidak akan meminta atau dalam apa jua cara berusaha untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang berhubungan dengan orang lain;

Anda tidak akan memuat naik atau mengedarkan apa-apa program, fail atau data yang mengandungi virus, adalah rosak atau boleh menjejaskan prestasi operasi Peranti (s), Perisian, Perkhidmatan dan / atau Laman;

Anda tidak boleh cuba untuk mengubah suai, menyusun, reverse-engineer atau menyahpasang Perisian dalam apa jua cara;

Anda tidak akan menggunakan mana-mana peranti, robot, spider, perisian, kaedah rutin atau lain-lain (atau apa-apa sifat yang tersebut di atas) untuk mengganggu atau cuba mengganggu berfungsi dengan normal Services, peranti (s), perisian, laman , Maklumat atau mana-mana urus niaga yang ditawarkan di laman web ini dan / atau melalui Device (s);

Anda tidak akan menyiarkan atau menghantar ke laman web ini dan / atau ke Peranti (s) atau kepada mana-mana pengguna lain, menyalahi undang-undang, mengganggu, menghina, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, tidak senonoh, radang, perkauman atau etnik menyenangkan, lucah atau bahan tidak senonoh, atau apa-apa bahan yang boleh merupakan atau mendorong tindakan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau melanggar mana-mana undang-undang;

Anda tidak akan memulakan dan / atau terlibat dalam kaji selidik, pertandingan, surat berantai atau pos / penghantar “mel sampah”, “spam” atau mana-mana penyebaran massa yang tidak diminta e-mel terhadap 7elevenbet;

Anda tidak akan memegang lebih daripada satu akaun. Sekiranya lebih daripada satu akaun dikenal pasti sebagai milik atau berkaitan dengan anda, 7elevenbet berhak untuk merawat mana-mana akaun seperti akaun bersama tunggal atau untuk menutup akaun tersebut dan menamatkan Perjanjian ini.

Dengan bersetuju kepada perkara di atas Syarat Am Penggunaan, perlu aktiviti anda berkaitan dengan perlakuan jenayah atau mencurigakan, 7elevenbet berhak untuk melaporkan anda kepada pihak berkuasa persekutuan atau tempatan tanpa sebarang notis atau penjelasan.

Anda dikehendaki untuk melengkapkan permohonan untuk pembukaan akaun dan keahlian seperti yang dibentangkan di laman.

Anda bersetuju bahawa anda dikehendaki untuk memberikan kami butiran peribadi tertentu tentang diri anda (termasuk butir-butir mengenai kaedah pembayaran) bagi maksud menggunakan Perkhidmatan. kawalan kami maklumat yang diberikan oleh anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami.

Anda berjanji bahawa anda akan memberikan maklumat lengkap dan benar berkenaan dengan semua butir-butir dan maklumat yang diberikan oleh anda kepada 7elevenbet. Anda bertanggungjawab untuk mengemas kini butiran seperti sekiranya berlaku apa-apa perubahan dengannya. Untuk mengesahkan nama dan alamat anda 7elevenbet berhak untuk mengesahkan data tersebut melalui pos dan sesuai melalui pos.

Akaun anda mesti sepadan dengan nama sebenar dan undang-undang anda dan identiti dan nama pada pendaftaran akaun anda mesti sepadan dengan nama pada kad kredit (s) atau akaun pembayaran lain yang digunakan untuk deposit atau menerima wang dalam akaun anda.

Kami berhak untuk menolak pendaftaran anda tanpa merujuk kepada anda atau tanpa memberi sebarang sebab dan tanpa liabiliti kepada anda. Di mana maklumat pendaftaran akaun yang didapati tidak tepat, mengelirukan atau tidak lengkap, 7elevenbet berhak untuk menutup akaun tersebut, kembali wang yang didepositkan ke akaun pembiayaan yang sama tetapi mengganggu mana-mana wagers diletakkan.

Semua pertaruhan dibuat di laman web 7elevenbet tertakluk pada Sukan peraturan berkaitan yang terpakai bagi setiap acara atau permainan, dan untuk Perjanjian ini.

7elevenbet tidak boleh diadakan bertanggungjawab bagi apa-apa menaip atau kesilapan manusia dalam menghantar kemungkinan selain daripada yang dimaksudkan. Sekiranya ini berlaku, 7elevenbet berhak untuk membatalkan apa-apa pertaruhan terjejas (wagers).

Walau apa pun mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini, 7elevenbet berhak untuk menolak apa-apa pertaruhan tanpa penjelasan.

Hanya taruhan dibuat melalui Internet dan / atau peranti (s) dengan mematuhi Terma & Syarat ini hendaklah diterima. Apa-apa bentuk pertaruhan (sama ada melalui pos, e-mel, faks atau sebaliknya) tidak akan diterima dan di mana yang diterima akan menjadi tidak sah tanpa mengira keputusan. Pertaruhan hanya sah jika nama pengguna dan kata laluan telah dimasukkan dengan betul dengan dana yang mencukupi dalam akaun anda dan anda menerima pengesahan dari kami bahawa pertaruhan telah diterima. pertaruhan akan dianggap disahkan apabila mesej pengesahan muncul pada skrin.

Semua pertaruhan akan dianggap sah diletakkan jika nama pengguna dan kata laluan anda telah dimasukkan dengan betul, tertakluk kepada peruntukan yang mencukupi dalam akaun anda.

Anda bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti dan transaksi yang berlaku melalui penggunaan nama anda, nombor akaun, nama pengguna, kata laluan (atau mana-mana kombinasi hukuman itu) tidak kira sama ada urus niaga tersebut telah dibenarkan oleh anda.

Anda semata-mata bertanggungjawab untuk memastikan bahawa butir-butir pertaruhan anda adalah betul. Apabila pertaruhan anda telah diletakkan dan penerimaan mereka disahkan oleh kami bahawa mereka tidak boleh dibatalkan, dibatalkan atau diubah dan hendaklah disifatkan sebagai keterangan muktamad mengenai pertaruhan yang anda telah diletakkan.

Semua pertaruhan log dan direkodkan di dalam pangkalan data log transaksi 7elevenbet dan adalah bukti muktamad mengenai semua urus niaga dan masa apabila transaksi diletakkan.

Semua pertaruhan akan dianggap sah dan diterima oleh www. 7elevenbet apabila pengesahan dipaparkan dalam satu kenyataan sejarah transaksi anda.

Kecuali “dalam permainan” jenis pertaruhan, semua pertaruhan diletakkan selepas bermulanya acara akan dianggap tidak sah. INT berhak untuk membatalkan wagers itu diletakkan.

Semua pertaruhan akan dianggap tidak sah di mana hasil daripada acara dikenali pada masa penempatan taruhan. 7elevenbet berhak untuk membatalkan wagers itu diletakkan.

Kali diiklankan permulaan, kad merah, skor dan atau sebarang maklumat yang dipaparkan pada laman web (s) adalah untuk tujuan maklumat sahaja.

Keputusan perlawanan atau peristiwa akan ditentukan pada hari kesimpulannya untuk tujuan pertaruhan kecuali dinyatakan sebaliknya dalam peraturan bagi setiap sukan atau peristiwa. Sebarang pertanyaan selanjutnya yang boleh menyebabkan keputusan yang terbalik tidak akan diiktiraf oleh 7elevenbet selepas 72 jam dari pemprosesan keputusan. Dalam masa 72 jam selepas keputusan diproses, 7elevenbet hanya akan menetapkan semula / membetulkan keputusan yang disebabkan oleh kesilapan manusia atau kesilapan di laman web yang merujuk.

Jika tempat untuk acara sukan berubah, semua pertaruhan diletakkan berdasarkan tempat asal akan menjadi batal dan tidak sah, kecuali permainan dimainkan di atas tanah neutral.

Pemenang acara atau permainan akan ditentukan pada tarikh keputusan acara itu mengikut peraturan Permainan.

7elevenbet tidak mengiktiraf permainan digantung, bantahan atau keputusan terbalik untuk tujuan pertaruhan.

Sekiranya anda termasuk bukan pelari atau pilihan tidak sah dalam pertaruhan pelbagai, pembayaran yang berpotensi akan disesuaikan mengikut pilihan yang sah yang tinggal.

Anda mengakui dan menerima bahawa semua harga dan kemungkinan adalah tertakluk kepada perubahan dan hanya menjadi tetap pada masa yang pertaruhan yang diletakkan.

Jika sesuatu yang nyata ralat, kesilapan atau kegagalan sistem keputusan dalam yang salah ganjil, talian atau kecacatan diambil dalam pertaruhan, pertaruhan, atau bahagian pertaruhan jika ia adalah gandaan pertaruhan / Parlay dianggap batal dan tidak sah.

pertaruhan pada masa yang sama diletakkan pada satu acara tidak akan diterima.

Keputusan 7elevenbet adalah muktamad berkenaan dengan apa-apa pertaruhan dan urus niaga dengannya bersekutu.

Anda menerima sepenuhnya dan bersetuju bahawa nombor rawak generator ( “RNG”) perisian akan menentukan shuffling dan urusan kad dan acara-acara lain yang dijana secara rawak yang diperlukan dalam Permainan.

Anda menerima dan bersetuju bahawa sambungan internet WAP tidak benar-benar stabil. Syarikat itu tidak bertanggungjawab bagi apa-apa pertaruhan tidak kena pada tempatnya. Semua pertaruhan akan berdasarkan rekod pertaruhan dalam sistem kami. Jika anda tidak pasti mana-mana daripada pertaruhan anda telah meletakkan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami atau daftar rekod taruhan dalam penyata akaun anda.

Untuk menggunakan kad kredit atau debit, nama pemegang kad perlu menjadi sama seperti nama yang diberikan dalam proses pendaftaran. 7elevenbet berhak untuk menahan penyelesaian apa-apa transaksi sekiranya terdapat percanggahan antara nama pemegang kad dan nama yang diberikan dalam proses pendaftaran.

Anda bertanggungjawab untuk membayar semua wang yang terhutang kepada 7elevenbet dan / atau ahli-ahli lain. Berkenaan dengan apa-apa bayaran yang dibuat oleh anda, jika kita mengesyaki bahawa anda telah terlibat atau cuba untuk melibatkan diri dalam aktiviti penipuan, menyalahi undang-undang, tidak jujur atau tidak wajar semasa menggunakan Laman ini, termasuk tanpa had, terlibat dalam permainan manipulasi menggunakan kad kredit yang dicuri, atau mana-mana aktiviti penipuan (termasuk sebarang caj balik, pembalikan lain bayaran, atau pengubahan wang haram) 7elevenbet berhak untuk mengambil tindakan yang patut, termasuk segera menyekat akses kepada laman web ini, menggantung dan / atau menutup akaun anda, merampas semua wang yang dipegang dengan akaun 7elevenbet anda dan berkongsi maklumat ini (bersama-sama dengan identiti anda) dengan laman web lain perjudian dalam talian, institusi kewangan, pihak berkuasa dan / atau mana-mana orang atau entiti yang mempunyai hak yang sah untuk maklumat tersebut. 7elevenbet juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap anda. Apa-apa perbelanjaan yang dilakukan oleh 7elevenbet hendaklah dituntut daripada anda.

Mengikut undang-undang Isle of Man semua hutang perjudian dalam talian boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang.

Jumlah maksimum yang boleh dimenangi oleh seorang pelanggan dalam mana-mana satu hari taruhan, tanpa mengira pegangan, adalah USD $ 500,000 atau bersamaan dalam mata wang yang diterima.

Kemenangan adalah eksklusif daripada jumlah pertaruhan. Mana pilihan yang diambil dari kategori yang berbeza digabungkan dalam berbilang atau terkumpul pertaruhan rendah had kemenangan maksimum akan dikenakan.

Sekiranya dana dikreditkan ke akaun anda dalam kesesatan, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan 7elevenbet kesilapan tanpa berlengah-lengah. Apa-apa kemenangan selepas kesilapan itu dan sebelum pemberitahuan 7elevenbet, sama ada dikaitkan dengan kesilapan atau tidak, hendaklah dianggap tidak sah dan mesti dikembalikan kepada 7elevenbet.

Kemenangan anda akan dikreditkan ke akaun anda dan hanya boleh dikeluarkan menurut Terma & Syarat kami dan atas penyediaan salinan pengenalan fotografi sah dan / atau kad kredit / debit kepuasan kami.

Kami tidak akan mengeluarkan dana anda dalam apa jua keadaan jika nilai penuh deposit anda tidak dimainkan melalui sepenuhnya.

Pengeluaran wang dari akaun anda hanya boleh dibuat dalam mata wang yang sama di mana deposit telah dibuat. Semua caj bank yang 7elevenbet menanggung yang timbul berhubung dengan mana-mana urus niaga pertaruhan anda hendaklah dibayar balik oleh anda. 7elevenbet layak untuk memotong dan mengimbangi perkara di atas dari kemenangan dibayar kepada anda atau dari akaun anda mengikut mana-mana yang berkenaan.

Semua deposit diperlukan untuk memenuhi (satu) masa sekurang-kurangnya 1 jumlah peralihan deposit sebelum penarikan hendaklah dibuat. Contoh Deposit = MYR keperluan 100 Rollover = RM 100 x 1 = MYR 100.

Bonus hanya boleh digunakan pada Sukan yang dinyatakan apabila Bonus yang ditawarkan kepada anda. Penerimaan sebarang Bonus hendaklah mengikut Perjanjian ini.

Anda tidak berhak untuk menarik balik apa-apa jumlah Bonus dan anda tidak boleh mengambil wang tunai untuk membiayai akaun anda tanpa terlebih dahulu mematuhi syarat-syarat berkenaan termasuk, tanpa had, berkenaan dengan apa-apa kelayakan atau sekatan.

7elevenbet berhak, tanpa sebarang liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak lain, untuk menarik balik atau mengubah suai bonus atau kenaikan pangkat dan / atau syarat-syarat tertentu dan syarat yang sama pada bila-bila masa.

Mana-mana penyertaan dalam Sukan adalah atas pilihan anda sendiri, budi bicara dan risiko. Dengan bermain temasya itu, anda mengakui bahawa anda tidak mencari Sukan atau Perkhidmatan menyinggung perasaan, tidak menyenangkan, tidak adil, atau sumbang dalam apa jua cara.

Sesetengah bidang kuasa undang-undang telah tidak ditangani kesahihan dalam talian dan luar pesisir perjudian dalam talian sementara yang lain telah dibuat khusus dalam talian dan / atau perjudian luar pesisir haram. Kami tidak berniat sesiapa yang hendak menggunakan Laman web dan / atau Perkhidmatan di mana penggunaan sedemikian adalah haram. Ketersediaan Perkhidmatan dan laman web ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, ajakan atau pelawaan oleh kami untuk menggunakan laman web ini di mana-mana negara di mana penggunaan sedemikian adalah haram. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa pada setiap masa anda mematuhi undang-undang yang mengawal anda dan bahawa anda mempunyai hak undang-undang yang lengkap untuk menggunakan Laman dan Perkhidmatan.

Dalam apa jua keadaan, termasuk kecuaian, hendaklah 7elevenbet bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian, tanpa had, yang dianggap atau dikatakan berpunca daripada atau disebabkan oleh laman web ini atau kandungannya, termasuk tanpa kelewatan had atau gangguan dalam operasi atau transmisi, komunikasi, talian kegagalan, penggunaan atau penyalahgunaan mana-mana orang daripada tapak atau kandungannya, atau apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan.

7elevenbet menafikan sebarang dan semua jaminan, perwakilan dan tanggungjawab berkenaan dengan apa-apa aspek Services, Laman dan Maklumat, yang boleh disediakan oleh pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat dan telekomunikasi pembekal, dan tidak di mana-mana akaun menjadi bertanggungjawab terhadap sebarang keingkaran, kemungkiran atau tidak diambil oleh rakan kongsi pihak ketiga tersebut.

Dalam apa jua keadaan, termasuk kecuaian, hendaklah 7elevenbet, kami syarikat-syarikat berkaitan, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pekerja dan ejen bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian atau perbelanjaan, termasuk tanpa had mengarahkan, kerosakan tidak langsung, berbangkit atau khas atau kerugian ekonomi yang timbul daripada atau berhubung dengan akses atau penggunaan Perkhidmatan, laman, Perisian dan Maklumat, atau loading anda, pemasangan atau penggunaan Perisian tidak kira sama ada 7elevenbet telah dinasihatkan kemungkinan itu atau tidak.

Anda mengakui bahagian itu atau semua Maklumat yang berkenaan anggaran pada umumnya dan mungkin tertakluk kepada pindaan, perubahan atau pengubahsuaian, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Terma & Syarat ini. Oleh itu, anda mengakui bahawa Maklumat ini disediakan semata-mata untuk rujukan dan tidak merupakan nasihat atau permintaan, dan tidak menjadi subjek, dan tidak boleh menjadi asas kepada apa-apa representasi yang mengikat, waranti, obligasi kontrak, atau pergantungan ke atas pihak anda dalam apa jua bentuk.

Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa semua penafian dan pengecualian liabiliti yang terkandung dalam Perjanjian ini mewakili peruntukan yang adil dan munasabah daripada risiko dan manfaat Perjanjian, mengambil semua faktor berkaitan kira termasuk tetapi tidak terhad kepada nilai balasan yang diberikan oleh anda kepada 7elevenbet. Anda selanjutnya bersetuju bahawa penafian dan had boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Jika terdapat percanggahan antara keputusan yang dipaparkan pada peranti anda dan pelayan kami, hasilnya menunjukkan pada pelayan kami akan mengawal hasil Permainan. Selain itu, anda memahami dan bersetuju bahawa (tanpa menjejaskan hak dan remedi lain anda) rekod 7elevenbet hendaklah menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat-syarat penyertaan anda dalam Permainan, aktiviti yang terhasil daripadanya dan hal keadaan di mana ia berlaku.

7elevenbet menafikan sebarang dan semua jaminan, tersurat atau tersirat, berkaitan dengan Perkhidmatan yang disediakan kepada anda “sebagaimana adanya” dan kami menyediakan anda tanpa waranti atau perwakilan jua mengenai kualiti, kesesuaian untuk tujuan, kesempurnaan atau ketepatan.

Tidak kira daripada usaha kami untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang paling tinggi kualiti, keselamatan dan keselamatan, kami tidak memberi jaminan bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya atau bebas daripada kesilapan, dan kesilapan akan diperbetulkan atau bahawa Perkhidmatan yang terdapat di dalamnya adalah bebas daripada virus atau pepijat.

7elevenbet berhak untuk menggantung, menamatkan, mengubah suai, memadam atau menambah kepada Perkhidmatan, secara sementara atau tetap, mengikut budi bicara mutlaknya berkuat kuasa serta merta dan tanpa kewajipan untuk menyediakan anda dengan notis dan kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun terhadap sebarang kerugian yang dialami akibat atau apa-apa keputusan yang dibuat oleh 7elevenbet dalam hal ini.

7elevenbet berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan apa-apa kemenangan dan kehilangan apa-apa baki dalam akaun taruhan anda, untuk menamatkan Perjanjian ini dan / atau untuk menggantung peruntukan Perkhidmatan / menyahaktifkan akaun anda jika:

kita mengenal pasti bahawa anda mempunyai lebih daripada satu akaun dengan kami;

kami mengenal pasti bahawa anda tidak Malaysia;

anda melanggar di sini, peruntukan Perkhidmatan mana-mana terma Perjanjian ini;

kita sedar bahawa anda telah bermain di mana-mana tapak permainan dalam talian atau perkhidmatan dan disyaki penipuan, pakatan sulit (termasuk berhubung dengan mengenakan caj-belakang) atau aktiviti haram atau tidak wajar;

anda disyaki milik kepada kumpulan sindiket dengan niat untuk swindling;

maklumat pendaftaran anda tidak betul atau mengelirukan;

Alamat IP anda adalah mencurigakan;

anda gagal memberikan maklumat pengenalan yang diminta;

anda tidak usia undang-undang;

anda mempunyai “bayaran balik ‘atau menyebabkan” mengenakan kembali “terhadap kami atau menafikan mana-mana daripada pembelian atau deposit yang anda buat ke akaun anda;

anda dibenarkan (sengaja atau tidak sengaja) orang lain menggunakan akaun anda;

anda sedang mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak sah jenayah atau lain-lain;

 

Jika peruntukan Perkhidmatan digantung dan / atau akaun anda dinyahaktifkan mengikut syarat-syarat jualan ini, maka peruntukan Perkhidmatan hanya akan dikembalikan semula dan / atau akaun anda diaktifkan semula selepas pembetulan yang perlu (jika mampu ditangani dengan) tindakan mempunyai telah diambil oleh anda dan pembetulan itu telah disahkan kepada kepuasan penuh kami.

7elevenbet mengekalkan kuasa ke atas pengeluaran, penyelenggaraan dan penutupan akaun pengguna. Keputusan pihak pengurusan 7elevenbet kerana berkaitan dengan apa-apa aspek akaun anda, penggunaan Perkhidmatan atau Laman ini, adalah muktamad dan tidak boleh terbuka kepada semakan atau rayuan. Oleh itu, kami berhak untuk menutup akaun anda pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab. Kami akan memberi anda notis yang munasabah sebelum berbuat demikian, melainkan jika keadaan memerlukan yang kita secara sah atau boleh dikatakan tidak boleh berbuat demikian.

Tanpa menjejaskan apa-apa hak lain, jika anda melanggar secara keseluruhan atau sebahagian mana-mana peruntukan yang terkandung di sini, 7elevenbet berhak untuk mengambil tindakan yang patut, termasuk menamatkan Perjanjian ini, dengan serta-merta menyekat akses anda kepada Perkhidmatan dan Laman, menamatkan akaun anda dengan 7elevenbet, merampas semua wang yang dipegang dalam akaun 7elevenbet yang berkaitan dan / atau mengambil tindakan undang-undang terhadap anda

Anda bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya, mempertahankan dan memegang 7elevenbet tidak berbahaya dan kedudukan pemegang saham pengarah, pekerja, pegawai, pemegang lesen, pemegang lesen, sekutu dan anak-anak daripada dan terhadap semua tuntutan, permintaan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman dan apa-apa caj lain sekalipun, walau apa pun sebabnya, yang mungkin timbul akibat daripada:

pelanggaran Perjanjian, secara keseluruhan atau sebahagiannya;

pelanggaran oleh anda daripada mana-mana undang-undang atau mana-mana hak pihak ketiga; dan

Menggunakan oleh anda daripada Perkhidmatan dan / atau Laman atau digunakan oleh mana-mana orang lain yang mengakses Perkhidmatan dan / atau Laman ini dengan menggunakan maklumat log masuk anda, sama ada atau tidak dengan kebenaran anda.

Peraturan permainan dan apa-apa terma dan syarat yang mengawal penggunaan dan akses kepada Perkhidmatan dan Tapak hendaklah membentuk sebahagian penting Perjanjian.

Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan antara peruntukan peraturan Permainan, apa-apa terma dan syarat yang mengawal penggunaan dan akses kepada Perkhidmatan dan Tapak dan Perjanjian, melainkan jika diperuntukkan dengan nyata selainnya, Sukan peraturan akan diguna pakai.

Perjanjian itu dan apa-apa perkara yang berhubungan dengan ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan, undang-undang Isle of Man. Setiap pihak tak boleh batal bersetuju bahawa mahkamah yang berkaitan dalam Isle of Man hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif berhubung dengan apa-apa tuntutan, pertikaian atau perbezaan mengenai Perjanjian ini dan apa-apa perkara yang timbul daripadanya dan tidak boleh dibatalkan mengetepikan apa-apa hak yang mungkin ada untuk membantah tindakan dibawa dalam mahkamah, atau untuk mendakwa bahawa tindakan itu telah dibawa dalam forum menyusahkan, atau bahawa mahkamah tersebut tidak mempunyai bidang kuasa.

Versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan menjadi versi semasa sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana versi diterjemahkan Perjanjian ini.

Jika peruntukan Perjanjian ini adalah atau menjadi tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa bidang kuasa, yang tidak boleh menyentuh kesahan atau dalam bidang kuasa mana-mana peruntukan lain Perjanjian ini atau kesahan atau kebolehlaksanaan dalam bidang kuasa lain itu atau mana-mana peruntukan lain dalam ini.

Tajuk-tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak memberi kesan kepada pembinaan atau tafsiran mana-mana peruntukan.

Jika 7elevenbet gagal atau melengahkan pelaksanaan apa-apa obligasi di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh sebab-sebab berlakunya kejadian yang di luar kawalan 7elevenbet, termasuk, tetapi tidak terhad kepada bencana alam, sekatan Kerajaan, peperangan, pemberontakan, penghantaran atau kegagalan sistem, kegagalan atau gangguan dalam penyediaan telekomunikasi atau perkhidmatan jalur lebar dan kegagalan atau kekurangan bekalan kuasa atau peralatan, kegagalan atau kelewatan tidak menjadi pelanggaran Perjanjian.

Tidak kegagalan atau kelewatan di pihak 7elevenbet untuk menjalankan apa-apa hak, ubat, kuasa atau keistimewaan di bawah ini hendaklah beroperasi sebagai pengecualian, atau menjalankan apa-apa hak, remedi, kuasa atau keistimewaan.

7elevenbet berhak untuk menetapkan perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa tanpa notis. Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa hak atau obligasi di bawah Perjanjian ini.

Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini boleh membuat atau memberikan apa-apa hak atau faedah lain yang memihak kepada mana-mana pihak ketiga bukan pihak kepada Perjanjian ini.

Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini boleh membuat atau dianggap mewujudkan perkongsian, agensi, pengaturan amanah, hubungan fidusiari atau usaha sama antara 7elevenbet dan anda.